project: modellenstudie tunneloefencentrum
opdrachtgever: Heijmans Vastgoed
locatie: Dordrecht
soort project: stedebouw
status: voorstudie
jaar: 2007

Ruimte is schaars in Nederland. Het optimaal verdelen en benutten ervan speelt een centrale rol in het mobiliteitsvraagstuk en de ruimtelijke ordening. Multifunctioneel grondgebruik krijgt daardoor steeds meer aandacht. Op het gebied van mobiliteit kiezen we daarbij steeds meer voor het gebruik van ondergrondse ruimte. Met als resultaat vele kilometers weg-, spoor- en metrotunnels. Een belangrijk aspect van tunnels is veiligheid. Tunnels zijn kwetsbaar en moeilijk bereikbaar bij calamiteiten en overheden en hulpdiensten hebben relatief beperkte ervaring hierin. Het oefenen van tunnelrampen is daarom van wezenlijk belang.
Op basis van de ervaringen die Équipe heeft opgedaan bij het onderzoek naar de inpassing van een calamiteitenoefencentrum in Terneuzen, hebben we eveneens een modellenonderzoek gedaan naar de inpassing van een dergelijke oefenlocatie met verschillende tunnels in de gemeente Dordrecht. Een van de randvoorwaarden bij deze locatie is het beschermingsgebied van de aanwezige waterkeringen. Uitgangspunt is om zo veel mogelijk waarheidsgetrouwe scenario's te kunnen simuleren in een spoor- en een wegtunnel. Daarnaast wordt ruimte gevonden voor fysiek oefenen, combinaties met o.a. rijvaardigheidstrainingen en voor virtual reality oefenruimtes.